مدیریت سیلوی ذرت

مجله مدیریت سیلوی ذرت

در این مجله می خوانید:

 • چکیده
 • مقدمه
 • ذرت
 • مدیریت برداشت علوفه ذرت
 • فرآیند تولید سیلو
 • حفظ ماده خشک
 • چگالی و اندازه قطعات
 • اتلاف مواد مغذی
 • تأخیر در پر کردن
 • مدیریت سیلوهای افقی
 • مدیریت مصرف سیلو
 • افزودنیهای سیلو
 • لاکتوباسیلوس بوچنری و پایداری هوازی سیلو
 • لاکتوباسیلوس بوچنری چه فرقی با سایر مواد تلقیحی به سیلو دارد؟
 • چه زمانی لاکتوباسیلوس بوچنری موثر خواهد بود؟
 • نحوه مصرف لالسیلFresh
 • نتیجه گیری
 • منابع مورد استفاده

جهت دانلود مجله روی تصویر کلیک کنید