فیلم دستگاه برداشت هویج دو ردیفه شرکت گلمهر صنعت ولیعصر

11 views
دستگاه برداشت هویج

دستگاه برداشت هویجفیلم تست اولین دستگاه برداشت هویج تولید شرکت گلمهر صنعت ولیعصر

11 views
دستگاه برداشت هویج

carrot Harvester machine
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج

دستگاه برداشت هویج