فیلم دستگاه برداشت هویج دو ردیفه شرکت گلمهر صنعت ولیعصر

8 views
دستگاه برداشت هویج

دستگاه برداشت هویجفیلم تست اولین دستگاه برداشت هویج تولید شرکت گلمهر صنعت ولیعصر

8 views
دستگاه برداشت هویج

carrot Harvester machine
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج
دستگاه برداشت هویج

دستگاه برداشت هویج